- Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2006 - 12:00 π.μ. -

Μάθημα: «Στάσεις και Αξίες (ΨΧ13»

Εξεταστέα ύλη

Χειμερινό εξάμηνο: 2005 -2006

 

A. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία. Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς, Τηπωθήτω.

 1.  «Στάσεις» (σσ. 91-137)

2. «Προκατάληψη και Διομαδικές Σχέσεις» (σσ. 209-251) 

 

B. Γκαρή, Αι. & Ντάλλα, Μ. (2005). Στάσεις και αξίες. Φάκελος άρθρων.

Γεώργας, Δ., Χριστακοπούλου, Σ., Μυλωνάς, Κ., &   Schwartz, Sh.

            (1992). Καθολικές αξίες: ελληνική πραγματικότητα.

            Ψυχολογικά Θέματα, 5 (1), (7-24)

Γκαρή, Α.(1992). Θεμελιώδεις έννοιες: Αξίες και στάσεις.  Στο Α.

              Γκαρή, Αξίες και στάσεις μαθητών στην Ελλάδα σχετικά με

              εκπαιδευτικούς θεσμούς και τις εκπαιδευτικές και

             επαγγελματικές αποφάσεις (σελ.10-27). Διδακτορική διατριβή,

              Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 

               Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Ρήγα, Α. Β. (1990). Κοινωνικές αναπαραστάσεις. Παιδαγωγική –

                        Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, (σελ. 2664-2665).

                       Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 Γ. http://eclass.uoa.gr/PPP113.

  • Γνωστική ασυμφωνία
  • Αξίες και στάσεις
  • Κοινωνικές αναπαραστάσεις
  • Μελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων

21/12/2005

Μ.  Ντάλλα