Σημαντική Ανακοίνωση/Ενημέρωση σχετικά με τη Λειτουργία των Εργαστηρίων Κορμού ΙΙ
- Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022 - 7:07 μ.μ. -

Σημαντική Ανακοίνωση/Ενημέρωση σχετικά με τη Λειτουργία των Εργαστηρίων Κορμού ΙΙ

 

Το “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ”, ως ενιαίο εργαστήριο δεν πραγματοποιείται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) του Τμήματος Φυσικής το όποιο ξεκίνησε να ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Όμως, τα επιμέρους εργαστήρια που περιελάμβανε το “Εργαστήριο Κορμού ΙI” πραγματοποιούνται κανονικά.

Επομένως ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) που ακολουθεί ο κάθε φοιτητής του Τμήματος θα πρέπει να ακολουθήσει την σχετική προβλεπόμενη διαδικασία, ως εξής:

 

  • Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής σε κάποιο τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 έως και 2020-2021, και συνεχίζουν να ακολουθούν το ΠΣ με το οποίο ίσχυε κατά την ημέρα εισαγωγής τους (δηλαδή, δεν έχουν ενταχθεί στο ΝΠΣ), θα πρέπει να βαθμολογηθούν στο “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ”.

[Σημειώνεται ότι αν κάποιος φοιτητής παραμένει στο παλαιό ΠΣ και έχει περάσει τα Εργαστήρια Κορμού δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Μόνο αν δεν έχει περάσει το ένα ή τα δύο Εργαστήρια Κορμού ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία]

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να βαθμολογηθούν, σε κάθε ένα από τα επιμέρους Εργαστήρια των Εισαγωγών Κατευθύνσεων που απαρτίζουν το “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ” δηλαδή:

(-) Εργαστήριο μαθήματος “Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων”

(-) Εργαστήριο μαθήματος “Εισαγωγή στην Φυσικής Στερεάς Κατάστασης”

(-) Εργαστήριο μαθήματος “Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Φυσική”

 

Για να εγγραφούν στα συγκεκριμένα εργαστήρια θα πρέπει:

(α) Να εντοπίσουν και να εγγραφούν στα eclass των συγκεκριμένων μαθημάτων και να εγγραφούν και να δηλώσουν συμμετοχή στα αντίστοιχα Εργαστήρια.

(β) Να ενημερώσουν οπωσδήποτε με email τους διδάσκοντες του μαθήματος ότι ακολουθούν το παλαιό ΠΣ (εκείνο του 2011-2012). Το email αυτό θα πρέπει να σταλεί μόλις βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις για το κάθε επιμέρους εργαστήριο εισαγωγής κατεύθυνσης και πάντως όχι αργότερα από την 24/3/22.

(γ) Να ενημερώσουν οπωσδήποτε το “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ” στο email physlabk2@phys.uoa.gr, ότι ακολουθούν το παλαιό ΠΣ (εκείνο του 2011-2012), επισυνάπτοντας οπωσδήποτε και τα email ενημέρωσης που έχουν στείλει στους διδάσκοντες των αντίστοιχων Μαθημάτων/Εργαστηρίων Εισαγωγών Κατεύθυνσης (από το βήμα (β)). Το email αυτό θα πρέπει να έχει σταλεί το αργότερο μέχρι την 24/3/22.

(δ) Να δηλώσουν οπωσδήποτε το “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ” στη δήλωση μαθημάτων τους για το Εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

 

  • Φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο ΝΠΣ.

Για τους φοιτητές αυτούς υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Φοιτητές που δεν έχουν περάσει ούτε το “Εργαστήριο Κορμού Ι” ούτε το “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ”.

Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή παρακολουθούν κανονικά και τα μαθήματα και τα εργαστήρια των εισαγωγών κατευθύνσεων που επιλέγουν σύμφωνα με τη λογική του ΝΠΣ, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται στο eclass του κάθε εισαγωγικού μαθήματος κατεύθυνσης που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Αν δεν έχουν περάσει ούτε το σχετικό μάθημα κατεύθυνσης το παρακολουθούν και αυτό, αλλιώς δηλώνουν στους διδάσκοντες του μαθήματος, μέσω email, ότι το έχουν ήδη περάσει

(β) Φοιτητές που έχουν περάσει ένα από τα “Εργαστήρια Κορμού Ι” ή “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ”.

Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία αρχικά επιλέγουν τα μαθήματα/εργαστήρια εισαγωγών κατευθύνσεων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σύμφωνα με τη λειτουργία του ΝΠΣ. Για τα μαθήματα/εργαστήρια Εισαγωγών Κατευθύνσεων για τα οποία δεν έχουν περάσει το αντίστοιχο Εργαστήριο Κορμού [δηλαδή: Εργ. Κορμού Ι: Ατμόσφαιρα, Περιβάλλον, Εργ. Κορμού ΙΙ: Πυρηνική, Στερεό] ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση (2α), ακριβώς παραπάνω. Ειδικά για την “Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική”, θα πρέπει να εγγραφούν κανονικά να στο eclass στο σχετικό μάθημα/εργαστήριο, να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο του μαθήματος κατεύθυνσης και να δηλώσουν στα σχόλια της συγκεκριμένης πλατφόρμας εγγραφής το “Εργαστήριο Κορμού Ι ή ΙΙ” το οποίο έχουν περάσει. Αν δεν έχουν περάσει ούτε το σχετικό μάθημα κατεύθυνσης το παρακολουθούν και αυτό, αλλιώς δηλώνουν στους διδάσκοντες του μαθήματος, μέσω email, ότι το έχουν ήδη περάσει.

Για τα μαθήματα/εργαστήρια Εισαγωγών Κατευθύνσεων για τα οποία έχουν περάσει το αντίστοιχο Εργαστήριο Κορμού [δηλαδή: Εργ. Κορμού Ι: Ατμόσφαιρα, Περιβάλλον, Εργ. Κορμού ΙΙ: Πυρηνική, Στερεό] αν τους ενδιαφέρει να τα παρακολουθήσουν, στέλνουν email στους διδάσκοντες του μαθήματος εισαγωγής κατεύθυνσης καθώς και στο email του σχετικού Εργαστηρίου Κορμού (το αργότερο μέχρι την 24/3/22) [δηλαδή: Εργ. Κορμού Ι: physlabk1@phys.uoa.gr, Εργ. Κορμού ΙΙ: physlabk2@phys.uoa.gr] και στη συνέχεια εξετάζονται και στο αντίστοιχο μάθημα εισαγωγής κατεύθυνσης για να προκύψει ο τελικός βαθμός.

(γ) Φοιτητές που έχουν περάσει και τα “Εργαστήρια Κορμού Ι” και τα “Εργαστήριο Κορμού ΙΙ”. Επιλέγουν τα μαθήματα/εργαστήρια εισαγωγών κατευθύνσεων που θέλουν να παρακολουθήσουν σύμφωνα με το ΝΠΣ. Στέλνουν email στους διδάσκοντες του μαθήματος εισαγωγής κατεύθυνσης (που τους ενδιαφέρουν) καθώς και στο email του σχετικού Εργαστηρίου Κορμού (το αργότερο μέχρι την 24/3/22) [δηλαδή: Εργ. Κορμού Ι: physlabk1@phys.uoa.gr, Εργ. Κορμού ΙΙ: physlabk2@phys.uoa.gr] και στη συνέχεια εξετάζονται και στο αντίστοιχο μάθημα εισαγωγής κατεύθυνσης για να προκύψει ο τελικός βαθμός.

 

  • Φοιτητές παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών (και για τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο ΝΠΣ και για εκείνους που δεν έχουν).

Επειδή πριν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δεν πραγματοποιούνταν τα Εργαστήρια Κορμού Ι και ΙΙ, θα πρέπει να δουν την αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος τους με το νέο πρόγραμμα και πραγματοποιήσουν στις αντίστοιχες κατευθύνσεις τα Μαθήματα/Εργαστήρια που δεν έχουν παρακολουθήσει.

 

Καλή αρχή σε όλους με υγεία και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε βοήθεια/διευκρίνιση στο physlabk2@phys.uoa.gr