ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β' ΕΞΑΜ. ΤΟΥ 2007-2008 ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΓΛΩΣΣ.
- Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 - 12:00 π.μ. -

Ἀκαδημαϊκὸ Ἔτος 2007-2008, Ἐαρινὸ Ἑξάμηνο

Δ´ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ,  Φ.Ν. 20 β´

Νεοελληνικὴ Φιλολογία

Μεταβυζαντινὴ Λογοτεχνία· Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛ
Η

 

(1) Ἀπὸ τὸ διανεμημένο σύγγραμμα: Κ.Θ. Δημαρας, Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογο­τε­χνίας ἀπὸ τὶς Πρῶτες Ρίζες ὣς τὴν Ἐποχή μας (Ἀθ.: Γνώση, 92000)

Κεφ. 1.: Δημοτικὸ τραγούδι (σσ. 9-23) [καὶ συνέχεια στὸ Κεφ. 8.].

Κεφ. 4.: [Εἰσαγ.], Ἀνατολὴ καὶ Δύση, Ἡ λαϊκὴ γλώσσα ἐξυπηρετεῖ τὴν Ἐκκλησία, Θρῆνοι (σς. 55-66), Χρονογράφοι (σσ. 69-70), Εὐγένιος Γιαννούλης (σσ. 77-80).

Κεφ. 5.: [Εἰσαγ.] (σσ. 82-83).

Κεφ. 6.: Τριβόλης, Νικόλαος Σοφιανός, Καρτάνος (σσ. 113-17), Μελέτιος Πηγᾶς (σ. 118), Π. Κα­τσαΐ­της, Φραγκίσκος Σκοῦφος (σσ. 124-27).

Κεφ. 7.: Μηνιάτης (σσ. 140-43).

Κεφ. 8.: Ἄνθη Εὐλαβείας (σσ. 147-50), Δαπόντες (σσ. 151-55), Ἡ Φυλλάδα τοῦ Γαϊδάρου (σσ. 159-60), Χρο­νικὸ τοῦ Γαλαξιδιοῦ, Τὸ δημοτικὸ τραγούδι, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (σσ. 164-71).

Κεφ. 9.: Τροπὴ πρὸς τὴν συντήρηση (σ. 182).

Κεφ. 10.: Μοισιόδακας , Καταρτζῆς, Ὁ κύκλος τοῦ Καταρτζῆ, Φιλιππίδης καὶ Κωνσταντᾶς, Ὁ Ἀνώ­νυ­μος τοῦ 1789, Ἡ μάχη τῶν φυλλαδίων, Ἑλληνικὴ Νομαρχία, Ρωσσαγγλογάλλος (σσ. 189-207).

Κεφ. 11.: Ὁ Ρήγας, Ἀνθολογίες, Δημιουργικὴ πεζογραφία (σσ. 219-29).

Κεφ. 12.: Ἀθανάσιος Χριστόπουλος, Ἰωάννης Βηλαρᾶς (σσ. 235-48).

Κεφ. 13.: Ὁ Κοραῆς, Τὰ Κορακιστικά, Ἀθανάσιος Πάριος, Παναγιώτης Κοδρικᾶς, Θ. Φαρμακίδης, Θ. Καΐρης (σσ. 257-67, 269-72, 274-75, 276-81).

 

(2) Κείμενα σὲ φωτοαντίγραφα (Ἀπὸ τὴν Ἅλωση ὣς τὴν Ἐπανάσταση: Μικρὸ Ἀνθολόγιο Κειμένων)

Θρῆνοι - Ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινόπολης.

Ἑπτάνησα-Βενετία: Πρόδρομοι - Ἰάκωβος Τριβώλης.

Ἑλληνισμὸς τῆς Διασπορᾶς - Ἰωανίκιος Καρτάνος, Ἄνθη Εὐλαβείας.

Λαϊκὰ Ἀφηγηματικὰ Ἔργα τῆς Τουρκοκρατίας [ὅλη ἡ ἑνότητα].

Θρησκευτικὸς Οὐμανισμός - Ἰωάννης Μορεζῆνος, Ἀγάπιος Λάνδος, Φραγκίσκος Σκοῦφος, Ἠλίας Μηνιάτης.

Θέατρο - Δαβίδ, Πέτρος Κατσαΐτης.

Δημώδη Ἄσματα τῆς Τουρκοκρατίας [ὅλη ἡ ἑνότητα].

Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ρήγας Βελεστινλῆς, Ἑλληνικὴ Νομαρχία, Ἀδαμά­ντιος Κοραῆς, Ἀθανάσιος Πάριος, Θεόκλητος Φαρμακίδης.

Λογοτεχνία τῆς Διαφωτιστικῆς Περιόδου [ὅλη ἡ ἑνότητα].