Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαΐου 2021
Μάθημα 8 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 (Ώρα: 13:00)

Παράλληλη Αναστροφή nxn Πίνακα με p<O(n^2) επεξεργαστές σε Υπερκύβο.  Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων σε Πλέγμα (Αλγόριθμος, Παράδειγμα).