Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Απριλίου 2021
Μάθημα 7 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 (Ώρα: 13:00)

Παράλληλη Αναστροφή nxn Πίνακα με p<O(n^2) επεξεργαστές σε πλέγμα.