Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαΐου 2017
Μάθημα 9   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλη Αναστροφή nxn Πίνακα με p<O(n^2) επεξεργαστές (σε πλέγμα και υπερκύβο). Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων σε Πλέγμα (Αλγόριθμος, Παράδειγμα).