Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2017
Μάθημα 5(Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan(GJ).  Μορφή JKI.  Υλοποίηση της μεθόδου GJ (μορφή KJI) σε πολυεπεξεργαστή τύπου υπερκύβου.