Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μάρτιος 2017
Μάθημα 5(Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 - 11:15 π.μ.

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan(GJ).  Μορφή JKI.  Υλοποίηση της μεθόδου GJ (μορφή KJI) σε πολυεπεξεργαστή τύπου υπερκύβου.