Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία του Βιβλίου

Άννα Καρακατσούλη

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει το έντυπο βιβλίο από τον Γουτεμβέργιο ως τις σύγχρονες εξελίξεις στην παγκόσμια και την ελληνική αγορά. Το βιβλίο αναλύεται από την τεχνολογική σκοπιά και ως προς την οικονομική του λειτουργία, ως υλικό αντικείμενο παραγωγής και εμπορίου σε μια δυναμική διαδικασία όπου η μορφή αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο. Μας απασχολεί ιδιαίτερα ο ρόλος του εκδότη ως διαμεσολαβητή μεταξύ συγγραφέα-δημιουργού και αναγνώστη-καταναλωτή καθώς και οι ανατροπές που φέρνει το ψηφιακό βιβλίο, η ανακατάταξη της αγοράς του βιβλίου στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον και, ειδικότερα, η περίπτωση του ελληνικού βιβλίου σε συνθήκες κρίσης.

Το μάθημα εξετάζεται με απαλλακτική εργασία ή με τελική γραπτή εξέταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση απαλλακτικής εργασίας είναι η προφορική παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κόσμος του βιβλίου του Παλαιού Καθεστώτος (17ος-18ος αι.): Απολυταρχία και λογοκρισία την εποχή του Διαφωτισμού. Η επίδραση της Γαλλικής  Επανάστασης στην οργάνωση του κλάδου, το εμπόριο του βιβλίου και τις αναγνωστικές συνήθειες. Η εμφάνιση του εκδότη. Το βιβλίο και η Βιομηχανική Επανάσταση. Εθνικές συγκυρίες: δυνάμεις της ανανέωσης στην Αγγλία, εθνική ενοποίηση στη Γερμανία, ανάγκη για διαφοροποίηση του προϊόντος στη Γαλλία. Το βιβλίο στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Πολιτική, οικονομική και πολιτισμική λειτουργία του βιβλίου. Σχέσεις βιβλίου και Τύπου. Μορφές του βιβλίου και στρατηγικές διακίνησης. Οι τεχνολογικές καινοτομίες του 20ού αιώνα. Ανταγωνισμοί και παγκοσμιοποίηση. Το πέρασμα από τον παραδοσιακό εκδότη στην εκδοτική βιομηχανία. Νέα διάταξη της αγοράς του βιβλίου από τη δεκαετία του 1970 και κυριαρχία των πολυεθνικών ομίλων. Ο χώρος του βιβλίου στην Ελλάδα από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Ο ρόλος του αναγνώστη. Το ψηφιακό βιβλίο και το μέλλον του εντύπου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις