Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί (42850Γ)

Αντώνιος Μεταξάς

Περιγραφή

Το εν λόγω μάθημα κατατείνει στην παροχή βασικών γνώσεων για την υποβοήθηση της κατανόησης και κριτικής προσέγγισης της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας. Της περιγραφής των βασικών οργάνων, δομών οργάνωσης και θεσμικής λειτουργίας της Ένωσης προηγείται μια εισαγωγική εξοικείωση με βασικές έννοιες της πολιτειολογίας, της πολιτικής φιλοσοφίας και της νομικής επιστήμης κρίσιμες για την κατανόηση της ποιοτικής ιδιαιτερότητας της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθούν κατά κύριο λόγο οι εξής επιμέρους θεματικές:

  • Ιστορική αναδρομή: Η δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Κράτος, κυριαρχία, λαός-έθνος, πολυεπίπεδος συνταγμα-τισμός: Εννοιολογικές οριοθετήσεις και σημασιολογικές ιδιαιτερότητες στα συμφραζόμενα της ενοποιητικής διαδικασίας.
  • Τα βασικά κανονιστικά κείμενα του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου: ΣΕΕ, ΣΑΕΕ και ΧΘΔΕΕ
  • Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι βασικές τους αρμοδιότητες
  • Η προβληματική της συνταγματοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Κριτική προσέγγιση
Περισσότερα  

Ημερολόγιο