Εισαγωγή στο Δίκαιο

Γεωργία Γιαννακούρου & Nικόλαος - Κομνηνός Χλέπας

Περιγραφή

Στο μάθημα αναλύονται: η έννοια, τα χαρακτηριστικά, οι διακρίσεις και οι πηγές του δικαίου, το δίκαιο ως νομικό, πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο, η ιστορική εξέλιξη και οι θεωρίες και λειτουργίες του δικαίου, καθώς και βασικές έννοιες και θεσμοί του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.


 

Βιβλιογραφία:

• Χριστοφιλόπουλος Δ., Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία Π.

Ν. Σάκκουλας Α.Ε.Ε.Ε., 2007.

• Σούρλας Π.Κ., Justi Atque Injusti Scientia. Μία Εισαγωγή στην Επιστήμη του

Δικαίου, Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006.

• Σπυριδάκη Ι., Εισηγήσεις Αστικού Δικαίου, Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.

Ν. Σάκκουλα, 2005.

Κωδικός: PSPA125
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο