Η παιδική ηλικία στον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό

Ρέα Κακάμπουρα

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι:
• Η δευτερογενής, ερμηνευτική και αναστοχαστική, αφηγηματική ανάλυση συνεντεύξεων αφηγήσεων ζωής που εστιάζουν στα βιώματα της παιδικής ηλικίας των αφηγητών/ τριών.
• Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα (workshop) και κάθε φοιτητής/ τρια αναλαμβάνει να αναλύσει μια κατευθυνόμενη συνέντευξης αφήγησης ζωής με έμφαση στη μνήμη της παιδικής ηλικίας, που περιλαμβάνεται στο Αρχείο Αφηγήσεων Ζωής του Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Οι συνεντεύξεις που θα αναλυθούν είναι:
Βιογραφικές: εστιάζουν στη μνήμη και τα προσωπικά βιώματα της ζωής των αφηγητών/ τριών
Ημικατευθυνόμενες (ως προς την τεχνική λήψης τους): Οι συνεντευκτές ακολούθησαν έναν Οδηγό Βιογραφικής Συνέντευξης με έμφαση στα βιώματα της παιδικής ηλικίας.
Ενδοοικογενειακές: Οι συνεντευκτές/ τριες συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις με τους/ τις αφηγητές/ τριες
Σκοποί του μαθήματος είναι:
Η διερεύνηση των κοινωνικών, ιστορικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραμέτρων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν ποικίλα βιώματα και μνήμε

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα