Παιδαγωγική Ψυχολογία - Μονοί Α.Μ.

Ευαγγελία Γαλανάκη

Περιγραφή

Στόχοι:

Οι φοιτητές/τριες μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: να κατανοούν θεωρίες, έρευνες, μεθόδους και πρακτικές της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και να μπορούν να εφαρμόζουν ψυχολογικές γνώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ψυχολογία: ορισμός, έννοιες-κλειδιά - Μέθοδοι έρευνας στην Παιδαγωγική Ψυχολογία - Θεωρίες μάθησης και πρακτικές εφαρμογές: κλασική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, κοινωνική γνωστική μάθηση - Γνωστική ψυχολογία και οικοδόμηση της γνώσης: βιολογική βάση της μάθησης, θεωρία σχημάτων, θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών, ουσιαστική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση, γνωστικός κονστρουκτιβισμός, κοινωνικο-πολιτισμικός κονστρουκτιβισμός. Αντίληψη, προσοχή, αναπαράσταση, μνήμη, μεταμνήμη, μεταγνώση - Δεξιότητες σκέψης και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων - Κίνητρα: θεωρίες κινήτρων, τρόποι ενίσχυσης κινήτρων - Στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας και σχεδιασμός διδασκαλίας - Αξιολόγηση της μάθησης - Δι

Περισσότερα  
Περιεχόμενο Μαθήματος

Υποχρεωτικό μάθημα για φοιτητές με μονούς Α.Μ. (Κ.Μ. 131)

Στη διδασκαλία του μαθήματος συμμετέχουν η Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Ειρήνη Αμανάκη και η Υποψ. Διδάκτωρ Αφροδίτη Κοντογιάννη.

  • Παιδαγωγική Ψυχολογία: ορισμός, έννοιες-κλειδιά, μέθοδοι έρευνας.
  • Θεωρίες μάθησης και πρακτικές εφαρμογές: κλασική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, κοινωνική γνωστική μάθηση.
  • Γνωστική ψυχολογία και οικοδόμηση της γνώσης: βιολογική βάση της μάθησης, θεωρία σχημάτων, θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών, ουσιαστική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση, γνωστικός κονστρουκτιβισμός, κοινωνικο-πολιτισμικός κονστρουκτιβισμός. Αντίληψη, προσοχή, αναπαράσταση, μνήμη, μεταμνήμη, μεταγνώση.
  • Δεξιότητες σκέψης και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.
  • Κίνητρα: θεωρίες κινήτρων, τρόποι ενίσχυσης κινήτρων.
  • Στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας και σχεδιασμός διδασκαλίας.
  • Αξιολόγηση της μάθησης.
  • Διαχείριση της σχολικής τάξης, διαμόρφωση αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
  • Η βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών στο σχολείο: Πρόληψη, αντιμετώπιση.
  • Πολιτισμική ποικιλομορφία και διαπολιτισμικές διαφορές στις παραπάνω θεματικές.

Παρέχεται η δυνατότητα για προαιρετική θεωρητική ή ερευνητική εργασία. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις