ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (για τους φοιτητές της κατεύθυνσης ΜΝΕΦ του Τμ. Φιλολογίας)

Ευαγγελία Φρυδάκη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστεί η λογοτεχνική θεωρία ως συστηματικός στοχασμός πάνω στη φύση και τις προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, και να συνδεθεί με διδακτικούς σκοπούς, αποφάσεις και πρακτικές στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

  • Από τη λογοτεχνία στο μάθημα της λογοτεχνίας: Παραδειγματικές θεωρήσεις της λογοτεχνίας. Επιστημολογικοί και εκπαιδευτικοί όροι συγκρότησης του διδακτικού αντικειμένου. Ο ρόλος της θεωρίας ως συστηματικού στοχασμού για τη φύση, τη λειτουργία και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
  • Διδακτικοί σκοποί και στόχοι. Ευρωπαϊκές τάσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα. Το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών: κατευθύνσεις, αντιφάσεις, περιορισμοί.
  • Το αντικείμενο της λογοτεχνικής γνώσης σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της λογοτεχνίας.
  • Το ερμηνευτικό παράδειγμα. Σχολικές παραμορφώσεις της ερμηνευτικής. Στρατηγικές διδασκαλίας για την οικοδόμηση του νοήματος και την ανάπτυξη ερμηνευτικών δεξιοτήτων στους μαθητές.
  • Η διδασκαλία της λογοτεχνίας ως διαδικα
Περισσότερα  

Ημερολόγιο