Παιδαγωγική Ψυχολογία_Ιστορικό Αρχαιολογικό_ΠαιΤΔΕ_Πληροφ_Ισπαν

Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Περιγραφή

Η παιδαγωγική ψυχολογία είναι η
εφαρμογή των ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη της μάθησης και της διδασκαλίας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι μέθοδοι και θεωρίες της παιδαγωγικής
ψυχολογίας και συγκεκριμένα, η γνωστική, γλωσσική, ψυχοκοινωνική και ηθική
ανάπτυξη των μαθητών μέσω των συμπεριφοριστικών και κοινωνικογνωστικών θεωριών
δίνοντας έμφαση στις ατομικές διαφορές, τη μνήμη, την κατανόηση, τη μεταγνώση,
την αυτοαντίληψη και τα κίνητρα των μαθητών. Εξίσου σημαντικό μέρος του
μαθήματος αποτελεί η εξέταση της δυναμικής και της διαχείρισης της σχολικής
τάξης για το χειρισμό των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές στη μάθηση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις