Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας-Πρακτική Άσκηση_Για το Φιλολογικό

Ευαγγελία Φρυδάκη

Περιγραφή

   Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

-Εννοιολογική προσέγγιση της διδασκαλίας: η έννοια, οι εμπλεκόμενοι, η σχέση της με τη μάθηση και τη μαθητεία.

-Ιστορικο-εξελικτική προσέγγιση της διδασκαλίας στο νεωτερικό και στο μετανεωτερικό παράδειγμα: Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδακτικοί σκοποί και στόχοι, διδακτικός σχεδιασμός, στρατηγικές, μέθοδοι, μορφές, αξιολογικό σύστημα αλλά και αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία εξετάζονται μέσα από τους διαμορφωτικούς όρους της νεωτερικής και της μετανεωτερικής επιστημολογίας και κοσμοθεώρησης.

Εφαρμογές σε ενότητες φιλολογικών μαθημάτων.

Πρακτική Άσκηση

Κάθε φοιτητής/-τρια είναι υποχρεωμένος/-η να παρακολουθήσει διδασκαλίες φιλολογικών μαθημάτων 8-10 ωρών σε τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, που οργανώνονται σε δίωρες ή τρίωρες παρακολουθήσεις και ακολουθούνται από μια ώρα συζήτησης που αφορά σε κριτική παρατήρηση όψεων της διδασκαλίας με όρους της θεωρίας που διδάσκεται στα πανεπιστημιακά μαθήματα. Η συζήτηση οργανώνεται από τον επόπτη-συνεργ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο