Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Φωτεινή Πολυχρόνη, Διαμάντω Φιλιππάτου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές εμπειρικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την ατνιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εκμάθησης της ανάγνωσης, τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και του γραπτού λόγουκαι το γνωστικό υπόβαθρο της αναγνωστικής διαδικασίας και η εννοιολογική οριοθέτηση και η ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών. Κατά τη διαρκεια των μαθημάτων παρουσιάζονται και συζητούνται ενδεικτικά προγράμματα παρέμβασης και συζητούνται μελέτες περίπτωσης με εφαρμογές σχετικών παρεμβάσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες (βλ. ενότητα Θεματικές Ενότητες)

 

Ενότητες

-Θεωρητικό πλαίσιο της εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής 

-Οριοθέτηση και ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών

-Κριτήρια και γενικές αρχές αποτελεσματικότητας προγραμμάτων παρέμβασης για τις ΜΔ

-Τύποι παρεμβατικών προγραμμάτων

-Περιεχόμενο προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετωπιση των δυσκολιων στην ανάγνωση, την κατανόηση, την ορθογραφία, τα μαθηματικά και την παραγωγή γραπτού λόγου.

-Αντιμετώπιση των δυσκολιών στην φωνολογική επίγνωση, στο λεξιλόγιο, στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές

-Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος

-Υποστηρικτικά προγράμματα σε επίπεδο σχολικής τάξης

-Υποστήριξη με νέες τεχνολογίες

-Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

-Συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά με ΜΔ 

Ημερολόγιο