Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Φωτεινή Πολυχρόνη, Διαμάντω Φιλιππάτου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές εμπειρικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την ατνιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εκμάθησης της ανάγνωσης, τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και του γραπτού λόγουκαι το γνωστικό υπόβαθρο της αναγνωστικής διαδικασίας και η εννοιολογική οριοθέτηση και η ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών. Κατά τη διαρκεια των μαθημάτων παρουσιάζονται και συζητούνται εμπειρικά τεκμηριωμένες μέθοδοι παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ανάγνωση, την κατανόηση, την ορθογραφία, το γραπτό λόγο, τα μαθηματικά, τις δυσκολίες μελέτης και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Στο μάθημα παρουσιάζονται και συζητούνται μελέτες περίπτωσης με εφαρμογές σχετικών παρεμβάσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες (βλ. ενότητα Θεματικές Ενότητες)

 

Ενότητες

-Θεωρητικό πλαίσιο της εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής 

-Οριοθέτηση και ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών

-Κριτήρια και γενικές αρχές αποτελεσματικότητας προγραμμάτων παρέμβασης για τις ΜΔ

-Τύποι παρεμβατικών προγραμμάτων

-Μέθοδοι παρέμβασης για την αντιμετωπιση των δυσκολιων στην ανάγνωση και  την κατανόηση

-Μέθοδοι παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ορθογραφία και την παραγωγή γραπτού λόγου.

-Αντιμετώπιση των δυσκολιών στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές

-Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών  με μαθησιακές δυσκολίες

-Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος

-Υποστηρικτικά προγράμματα σε επίπεδο σχολικής τάξης

-Υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με νέες τεχνολογίες

-Συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά με ΜΔ 

Ημερολόγιο