Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (10ΕΚ301)

Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Ε. Γιαννακάκη

Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος

  • Ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές αέριων και σωματιδιακών ρύπων. Φωτοχημεία στην τροπόσφαιρα. Χημεία της τροπόσφαιρας.
  • Χημική ισορροπία. Ενθαλπία. Εντροπία. Ελεύθερη ενέργεια αντιδράσεων. Χημική κινητική. Ταχύτητα αντίδρασης. Μηχανισμοί αντιδράσεων.
  • Βασικές έννοιες υπολογισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θεωρίες ατμοσφαιρικής διάχυσης. Η προσεγγιστική εξίσωση Gauss. Εξίσωση διάχυσης.
  • Εισαγωγή στα μοντέλα διάχυσης και διασποράς ρύπων: Περιγραφή αρχών και βασικών παραμέτρων, στοιχεία εισόδου στα μοντέλα, εφαρμογές.
  • Μεθοδολογία μετρήσεων φυσικών παραμέτρων και ατμοσφαιρικών ρύπων. Μετρήσεις φυσικής ατμόσφαιρας. Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Μηχανισμοί καθαρισμού της ατμόσφαιρας. Αέρια ρύπανση σε αστικές περιοχές.
  • Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικό μικροκλίμα.

Διδάσκοντες για το τρέχον ακαδημαϊκο έτος

  • Μ. Ασημακοπούλου, Ε. Γιαννακάκη