Καταστάσεις και Iδιότητες της Ύλης

Κωνσταντίνος Σιμσερίδης

Περιγραφή

Περιεχόμενα

 

Πρόλογος ......................................................................................................................................... 6
0.1 Συντμήσεις - Λεξικό. ............................................................................................................. 6
0.2 Συμβολοθήκη. ...................................................................................................................... 21
0.3 Φυσικές σταθερές................................................................................................................. 22
0.4 Αναφορές Προλόγου. ........................................................................................................... 23

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης………………………………………………24
1.1 «Στοιχειώδη» Σωμάτια......................................................................................................... 24
1.2 Καταστάσεις της ύλης. ....................................................................

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης………………………………………………24
1.1 «Στοιχειώδη» Σωμάτια......................................................................................................... 24
1.2 Καταστάσεις της ύλης. ......................................................................................................... 29
1.3 Μετατροπές Καταστάσεων (ή «Φάσεων») της Ύλης. Διαγράμματα Φάσεως. ................... 31
1.4 Συμπύκνωμα Bose - Einstein. .............................................................................................. 34
1.5 Κατάταξη στερεών σε περιοδικούς και οιονεί κρυστάλλους, άμορφα και μορφοκλάσματα.
.................................................................................................................................................... 40
1.6 Κατάταξη υγρών και αερίων σε ιδανικά και πραγματικά. ................................................... 55
1.7 Ατομική Δομή. ..................................................................................................................... 56
1.8 Μορφή ατομικών τροχιακών. Συμμετρίες. .......................................................................... 68
1.9 Δεσμοί μεταξύ ατόμων . Υβριδισμός. .................................................................................. 73
1.10 Αναφορές 1ου Κεφαλαίου ................................................................................................... 87

Κεφάλαιο 2. Στερεά...……………………………………………………………………………….94
2.1 Βασικές έννοιες κρυσταλλικών πλεγμάτων και κρυστάλλων. ............................................ 94
2.2 Συμμετρία πλεγμάτων και μορίων. .................................................................................... 103
2.3 Κατάταξη ομάδων σημείου. ............................................................................................... 125
2.4 Κρυσταλλικά Πλέγματα σε 1, 2, 3 διαστάσεις. Κρύσταλλοι. ............................................ 134
2.5 Αντίστροφο πλέγμα. .......................................................................................................... 151
2.6 Πλεγματικές ευθείες, πλεγματικά επίπεδα, δείκτες Miller. ............................................... 154
2.7 Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα. ........................................................................................ 156
2.8 Στερεά. ............................................................................................................................... 159
2.9 Ταξινόμηση των στερεών με ποικίλα κριτήρια. ................................................................ 163
2.10 Αναφορές 2ου Κεφαλαίου. ................................................................................................ 168

Κεφάλαιο 3. Χρονολογική επισκόπηση. Κράματα. Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση.. 172
3.1 Περί υλικών. ....................................................................................................................... 172
3.2 Χρονολογική επισκόπηση: Παλαιολιθική Εποχή, Νεολιθική Εποχή, Εποχή του Χαλκού,
Εποχή του Σιδήρου. ................................................................................................................. 176
3.3 Παραδείγματα συνθέτων υλικών (κραμάτων) γνωστών από την αρχαιότητα. Προσμίξεις
και Θερμική Επεξεργασία. ....................................................................................................... 179
3.4 Παρασκευή (ή επεξεργασία ή σύνθεση). Δομή. Ιδιότητα. Απόδοση. ............................... 183
3.5 Παραδείγματα σχέσεως δομής και ιδιοτήτων. ................................................................... 187
3.6 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου. .................................................................................................. 191

Κεφάλαιο 4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά……………………………………………………...192
4.1 Μέγεθος ατόμων και μορίων. ............................................................................................ 192
4.2 Ανάπτυγμα ή Καταστατική Εξίσωση Virial. ..................................................................... 194
4.3 Καταστατική Εξίσωση van der Waals. .............................................................................. 195
4.4 Έκφραση της Καταστατικής Εξισώσεως van der Waals σε μορφή Virial. ....................... 201
4.5 Ισόθερμη συμπιεστότητα. Συντελεστής κυβικής διαστολής. ............................................ 202
4.6 Νόμοι των ιδανικών αερίων. Ισόθερμες ιδανικού αερίου. ................................................. 202
4.7 Θεωρητικές ισόθερμες πραγματικού αερίου...................................................................... 207
4.8 Πειραματικές ισόθερμες. Μετατροπές φάσεως αερίου - υγρού. Λανθάνουσα θερμότητα.
.................................................................................................................................................. 225
4.9 Δυναμική Ενέργεια Lennard-Jones. ................................................................................... 238
4.10 Αναφορές 4ου Κεφαλαίου. ................................................................................................ 241

Ημερολόγιο