Στοιχειώδη Σωμάτια Ι (Υ402)

Νικόλαος Τετράδης, Γεώργιος Διαμάντης

Περιγραφή

Στοιχειώδη Σωμάτια Ι (7ο εξάμηνο)

Ν. Τετράδης

 

Συγγράμματα

α)  D. Perkins, Εισαγωγή στη φυσική υψηλών ενεργειώv

β) F. Halzen and A. Martin : Quarks and Leptons

γ) Σημειώσεις διδασκόντων

 

Ύλη

 

1.   Εισαγωγή (1 εβδομάδα)

 

    .  Ανασκόπηση σωματίων και αλληλεπιδράσεων

 

2.   Κινηματική και Πειραματικές Μετρήσεις (1 εβδομάδα)

 

    . Επιταχυντές-συγκρουστές

 

 

    .  Μεγάλοι ανιχνευτές σε επιταχυντές-συγκρουστές

 

3. Συμμετρίες στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων (2 εβδομάδες)

 

 

    . Η ομάδα SU(2): σπιν, ισοσπιν

 

 

    . Συμμετρίες C και P

 

 

    . Η ομάδα SU(3): γεύση, χρώμα

 

 

    .  Ταξινόμηση μεσονίων και βαρυονίων

 

 

    .  Μαγνητικές ροπές βαρυονίων

 

4. Αντισωμάτια & Εξίσωση Dirac (2 εβδομάδες)

 

 

    . Εξίσωση Schrodinger: ανασκόπηση

 

 

    . Εξίσωση Klein-Gordon

 

 

    .  Μη σχετικιστική θεωρία διαταραχών

 

 

    . Εξίσωση Dirac

 

 

    .  Αντισωμάτια

 

 

    .  Φερμιόνια χωρίς μάζα, Νετρίνα

 

5. Αλληλεπίδραση με ΗΜ πεδίο - Ενεργός διατομή (2 εβδομάδες)

 

 

   

Περισσότερα  
Κωδικός: PHYS148
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 7ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις