Φυσική ΙΙΙ (10YKO03)

Μ.N. Ασημακοπούλου, Κ. Βελλίδης, Ν. Σαουλίδου, Κ. Τσακμακίδης

Περιγραφή

   Περιγραφή του μαθήματος

  • Ηλεκτρικό φορτίο, νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, δυναμικές γραμμές, δυναμικό, διαφορά δυναμικού, μονωμένος αγωγός. Νόμος Gauss, παραδείγματα και εφαρμογές. Μέθοδος ειδώλων. Μέθοδος αντιστροφής.

  • Χωρητικότητα, πυκνωτές, ρεύμα, αντίσταση, νόμος Ohm. Μαγνητικό πεδίο, δύναμη Laplace, δύναμη σε αγωγό, εφαρμογές.

  • Το ρεύμα ως πηγή του μαγνητικού πεδίου, νόμος Biot-Savart. Νόμος Ampère, εφαρμογές.
     
  • Επαγωγή, νόμος Faraday, συντελεστής αυτεπαγωγής. Κύκλωμα RL, RC, RLC, αντιστοιχίες με μηχανικό ταλαντωτή. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.
     
  • Νόμοι Maxwell σε ολοκληρωτική και διαφορική μορφή. Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, διάνυσμα Poynting.