ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακό Μάθημα STS)

Ευστάθιος Αραποστάθης

Περιγραφή

Πως νέες επιστημονικές ανακαλύψεις δημιουργούν το πλαίσιο για την αλλαγή του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου; Με ποιους όρους οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, το διαδίκτυο δημιουργούν την ανάγκη και νέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο; Με ποιο τρόπο το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο καθορίζει τους όρους συγκρότησης της επιστήμης και της τεχνολογίας; Πόσο καθοριστικό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την συγκρότηση του πλαισίου της καινοτομίας; Γιατί διαφορετικές κοινωνίες διαμόρφωσαν διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια για να λύσουν τεχνοεπιστημονικά ζητήματα και προβλήματα; Πως καθορίζεται η σχέση των πολιτών με την επιστήμη και της τεχνολογία μέσα από την διαμεσολάβηση του ρυθμιστικού πλαισίου; Ποιος ο ρόλος του κατά τόπους νομικού πολιτισμού στην διαμόρφωση των σχέσεων των πολιτών με την επιστήμη και την τεχνολογία; Πως οι τεχνο-επιστήμη αλλάζει την διαδικασία συγκρότησης του νόμου και του δικαίου; Όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα απασχολήσουν το μάθημ

Περισσότερα  

Ενότητες

1. Από της Σπουδές Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία στις Σπουδές Δικαίου, Επιστήμης Τεχνολογίας: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Τεχνοεπιστήμη, Επιστημολογία και Δίκες

3. Καινοτομία και Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Μετασχηματισμοί και Ταυτότητες

4. Βιοτεχνολογία και Πατέντες

5. Ανοικτή Καινοτομία, Πνευματική Ιδιοκτησία και Προκλήσεις στον Βιο-ιατρικό χώρο: Δημόσια Υγεία και το ζήτημα του Φαρμάκου

6. Γνωσιακά Κοινά και Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο

8. Εργαστήριο, Γενετική Μηχανική, Μοριακές Τεχνικές και Δίκες

9. Φάρμακα, Ασφάλεια και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

10. Κανονισμοί, Όρια, Συμφέρονται και Διατροφή: Η πρόκληση της Βιοτεχνολογίας

11. Περιβαλλοντικές Προκλήσεις και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

12. Τεχνητή Νοημοσύνη και νέα προκλήσεις για το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

13. Εξατομικευμένη Ιατρική και νέες προσεγγίσεις και τάσεις στο Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις