ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ( Μεταπτυχιακό Μάθημα/STS Πρόγραμμα Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020)

Ευστάθιος Αραποστάθης

Περιγραφή

Το μάθημα βάζει στο κέντρο της ανάλυσης την διακυβέρνηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και αναζητά τους όρους με τους οποίους η δημοκρατία αποκτά νόημα και εδραιώνεται μέσα από αποφάσεις για τις τεχνοεπιστήμες. Το σεμινάριο θα δομηθεί πάνω στην προσέγγιση της συμπαραγωγής (co-production) που τονίζει τον συμπαραγωγικό χαρακτήρα και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις για τις τεχνοεπιστήμες. Συνέπεια είναι η συγκρότηση των τεχνοεπιστημών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής συγκρότησης. Τα κύρια ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι τα εξής: Πως, από ποιους και με ποιους όρους παίρνονται οι αποφάσεις σε θέματα και ζητήματα που ανακύπτουν στις τεχνοεπιστήμες; Ο όρoς διακυβέρνηση (governance) κατανοείται όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς και την θεσμική έκφραση της επιστήμης αλλά θα αναλυθεί ως μία διαδικασία στην οποία παίρνουν μέρος διάφοροι πρωταγωνιστές (δρώντες) οι οποίοι επηρεάζουν ή και καθορίζουν τους όρους με τους ο

Περισσότερα  

Ενότητες

1. Από την Κοινωνική Κατασκευασιοκρατία σε ζητήματα Πολιτικής

Knut H. Sorensen, Social Shaping on the Move? On the Policy Relevance of the Social Shaping of Technology Perspective Stewart Russell and Robin William, “Concepts, Spaces and Tools for Action? Exploring the Policy Potential of the Social Shaping Perspective

2. Κοινωνικο-τεχνολογικά φαντασιακά, Οράματα, Προσδοκίες και Πολιτικές

Sheila Jasanoff (ed), States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order (Routledge, 2004). Chapter 2, “Ordering Knowledge, Ordering Society” (Jasanoff)

3. Μοντέλα Διακυβέρνησης, Επιστημολογίες Πολιτικών Αποφάσεων και Αναδυόμενες τεχνολογίες

Sheilla Jasanoff, “In the Democracies of DNA: Ontological Uncertainty and Political Order in Three States,” New Genetics and Society 24(2):139-155 (2005).

LeRoy Paddock and Molly Masterton, “An integrated framework for governing emerging technologies such as nanotechnology and synthetic biology”

 

1. Θεσμοί, Μοντέλα, Διαχείριση Γνώσης

Etzkowitz, Henry. Leydesdorff, Loet. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy 29 (2000) 109–123

Mirowski, Phillip. 2004. The Effortless Economy of Science? Duke University Press, Durham and London 2004.

Jakob Edler, “Change in European R&D Policy as a Complex Consensus-Building Process”, Changing Governance of Research and Technology Policy

2. Δείκτες και αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων: Στρατηγικές έξυπνης διακυβέρνησης και αναστοχαστικής αποτίμησης αναδυόμενων τεχνολογιών (νανοτεχνολογία κλπ)

Stefan Kuhlmann, Arie Rip; Next-Generation Innovation Policy and Grand Challenges, Science and Public Policy, Volume 45, Issue 4, 1 August 2018, 448–454

Uyarra et al. 2017 Anchoring the innovation impacts of public procurement to place' Env.and Planning C

Federico Ferretti, Ângela Guimarães Pereira, Dániel Vértesy, Sjoerd Hardeman; Research excellence indicators: time to reimagine the ‘making of’?, Science and Public Policy.

1. Τόποι, Καινοτομίες και Κοινωνικές Συγκροτήσεις στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων

Christian Clausen and Christian Koch, “Spaces and Occassions in the Social Shaping of Information Technologies” Joshua W. Abbott, “Network security agreements: communications technology governance by other means”

2. Big-Data, Τυποποίηση (Standardization) και Διακυβέρνηση Ψηφιακών Υποδομών

Dan Bouk, The History and Political Economy of Personal Data over the Last Two Centuries in Three Acts, Osiris, 2017, pp. 85-106

Hallam Stevens, A Feeling for the Algorithm: Working Knowledge and Big Data in Biology, Osiris, 2017, pp. 151-174

Leonelli S. (2018) Assembling Biomedical Big Data. In: Meloni M., Cromby J., Fitzgerald D., Lloyd S. (eds) The Palgrave Handbook of Biology and Society. Palgrave Macmillan, London Bruno J. Strasser and Paul N. Edwards, Big Data Is the Answer … But What Is the Question?, Osiris, 2017, pp. 328-345

3. Πολιτικές, Διαμάχες και Προσβασιμότητα

Jérôme Denis, Samuel Goëta, Rawification and the careful generation of open government data, Social Studies of Science, Vol 47, Issue 5, pp. 604 – 629.

Paul N. Edwards, Matthew S. MayernikArcher L. BatchellerGeoffrey C. Bowker Christine L. Borgman, Science friction: Data, metadata, and collaboration, Social Studies of Science, Vol 41, Issue 5, pp. 667 – 690

W. Patrick McCray, The Biggest Data of All: Making and Sharing a Digital Universe, Osiris, 2017 Jo Bates, (2018) "The politics of data friction", Journal of Documentation, Vol. 74 Issue: 2, pp.412-429

1. Μοντέλο Πολύ-επίπεδων Προοπτικών και Μεταβάσεων: Μία τυπολογία ιστορικών κοινωνικοτεχνικών μετασχηματισμών

Schot, Johan and Geels, Frank W (2008) Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, and policy. Technology Analysis and Strategic Management, 20 (5). pp. 537-554. ISSN 0953-7325 Schot, Johan and Kanger, Laur (2018) Deep transitions: emergence, acceleration, stabilization and directionality. Research Policy. pp. 1-15. ISSN 0048-7333

 

2. Το ζήτημα της ισχύς και της εξουσίας

Stirling, Andrew (2008) "Opening up" and "closing down" power, participation, and pluralism in the social appraisal of technology. Science, Technology, and Human Values, 33 (2). pp. 262-294. ISSN 0162-2439

Smith, Adrian and Stirling, Andy (2007) Moving Outside or Inside? Objectification and Reflexivity in the Governance of Socio-Technical Systems. Journal of Environmental Policy and Planning, 9 (3-4). pp. 351-373. ISSN 1523-908X

3. Οι χρήστες, οι χρήσεις, δημοκρατικά σχήματα συγκρότησης των τεχνολογιών και καινοτομιών στις μεταβάσεις αεφορίας

Smith, Adrian and Stirling, Andrew (2017) Innovation , sustainability and democracy: an analysis of grassroots contributions. Journal of Self-Governance and Management Economics, 6 (1). pp. 64-97. ISSN 2329-4175

Schot, Johan, Kanger, Laur and Verbong, Geert (2016) The roles of users in shaping transitions to new energy systems. Nature Energy. ISSN 0001-4966

1. Επιστήμη, Αβεβαιότητα και Πολιτικές

S.O. Funtowicz and J.R. Ravetz (1992) ‘Three Types of Risk Assessment and the Emergence of Post-Normal Science’ in Sheldon Krimsky and David Golding (eds), Social Theories of Risk, London: Praeger, pp. 251-273.

Stirling, Andrew (2017) Precaution in the governance of technology. In: Brownsword, Roger, Scotford, Eloise and Yeung, Karen (eds.) Oxford handbook on the law and regulation of technology. Oxford Handbooks . Oxford University Press, Oxford, pp. 645-669. ISBN 9780199680832

Stirling, Andy and Mayer, Sue (2002) Finding a Precautionary Approach to Technological Developments: lessons for the evaluation of GM crops. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 15 (1). pp. 57-71. ISSN 1187-7863

2. Ειδήμονες και Ειδημοσύνη στην συγκρότηση των Τεχνοεπιστημονικών Κινδύνων

Sainath Suryanarayanan, Daniel Lee Kleinman, ‘Be(e)coming experts: The controversy over insecticides in the honey bee colony collapse disorder’, Social Studies of Science, 2013

Christophe Bonneuil Les Levidow, ‘How does the World Trade Organization know? The mobilization and staging of scientific expertise in the GMO trade dispute’, Social Studies of Science, 2012.

S. Jasanoff, “A World of Experts: Science and Global Environmental Constitutionalism,” Environmental Affairs Law Review 40(2):439-452 (2013).

-------“Cosmopolitan Knowledge: Climate Science and Global Civic Epistemology,” in J. S. Dryzek, R. B. Norgaard, and D. Schlosberg, eds., The Oxford Handbook of Climate Change and Society (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 129-143.

3. Διακινδύνευση, Aποτίμηση Τεχνολογιών και  Πολιτική Συμμετοχή

Javier Lezaun, “Subjects of Knowledge: Epistemologies of the Consumer in the GM Food Debate,” N. Stehr (ed), The Governance of Knowledge (Transaction Books, 2004).

Levidow, L., J. Murphy & S. Carr (2007) ‘Recasting “Substantial Equivalence”: Transatlantic Governance of GM Food’, Science, Technology & Human Values 32: 26-64.

Phil Brown, “When the Public Knows Better: Popular Epidemiology Challenges the System,” Environment 35 (1993): 16-41.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις