ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Αντώνης Σταματάκης, Πέτρος Γαλάνης

Περιγραφή

Η κατανόηση των βασικών αρχών ερευνητικής μεθοδολογίας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή μελετών με όσο το δυνατόν μικρότερο τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. Η διεξαγωγή μελετών στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα πρέπει να διέπεται από βασικές αρχές και μια προκαθορισμένη μεθοδολογία, έτσι ώστε να εξάγονται αξιόπιστα και έγκυρα συμπεράσματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μεθοδολογία αναζήτησης της κατάλληλης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, καθώς και η διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων και όχι αφηγηματικών. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών κειμένων και ιδιαιτέρως ερευνητικών άρθρων που αποτελούν και την πλειονότητα των δημοσιεύσεων στις επιστήμες υγείας.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις