ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής

Περιγραφή

Περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από αμφιθεάτρου καθώς και κεφάλαια υπό μορφή σημειώσεων που δεν περιέχονται στο σύγγραμμα "Ιατρική Φυσική: Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών”.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Ιατρική Ακτινοφυσική περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Στοιχεία σύγχρονης Φυσικής. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης. Στοιχεία δοσιμετρίας και βιολογικά αποτελέσματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στοιχεία ακτινοπροστασίας. Ακτινογράφηση. Οδοντιατρική Ακτινογραφία. Μαστογραφία. Αξονική τομογραφία. Πυρηνική Ιατρική. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Θεραπευτικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Ακτινοθεραπεία).

Οι διαγνωστικές εφαρμογές μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών περιλαμβάνουν τα κεφάλαια: Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Υπέρηχοι. Η Φυσική του ανθρώπινου σώματος περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Μύες και δυνάμεις. Φυσική του σκελετού. Πίεση στο σώμα. Φυσική του καρδιαγγειακού συστήματος. Ηλεκτρικά σήματα από το σώμα. Ήχος και ομιλία. Φυσική του ωτός και της ακοής. Φυσική των οφθαλμών και της όρασης.

Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

 1. Κατανόηση των τρόπων αλληλεπίδρασης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.
 2. Διαγνωστικές εφαρμογές των ακτίνων-X στην Ιατρική και την Οδοντιατρική. Ο φοιτητής θα είναι σεθέση να κατανοήσει τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και κατ’επέκταση τη διάγνωση στις ιατρικές εφαρμογές των ακτίνων-Χ.
 3. Bιολογικές Επιδράσεις της Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βιολογικές επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτέςπροκαλούνται.
 4. Βασικές γνώσεις ακτινοπροστασίας. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει βασικούς κανόνεςακτινοπροστασίας που αφορούν τόσο τη δόση στο προσωπικό που ασχολείται με ακτινοβολίες, όσοκαι τη δόση στους εξεταζόμενους-ασθενείς και να λαμβάνει βασικά μέτρα για τη μείωση της.
 5. Ραδιοφάρμακα και φυσικές αρχές της Πυρηνικής Ιατρικής. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει ταραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς και τους μηχανισμούς με τους οποίους αποβάλλονται από τον οργανισμό. Θα κατανοήσει την χρήση τωνραδιοφαρμάκων σε εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής και θα μπορεί να εκτιμήσει την ραδιενεργό δόση απότην εφαρμογή τους.
 6. Υπέρηχοι. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τους υπερήχους(παραγωγή, αλληλεπίδραση με την ύλη) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στηδιάγνωση και παράγεται η εικόνα.
 7. Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές καιτον τρόπο παραγωγής της εικόνας κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Θα μπορεί επίσης να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών παλμοσειρών που χρησιμοποιούνται.
 8. Φυσικές αρχές της Ακτινοθεραπείας. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις τεχνικέςακτινοθεραπείας που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του καρκίνου και να μπορεί νασυγκρίνει τις τεχνικές αυτές.
 9. Βιολογικές επιδράσεις της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο φοιτητής θα είναι σεθέση να γνωρίζει τις βιολογικές επιδράσεις της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καιτους μηχανισμούς με τους οποίους αυτές προκαλούνται.
 10. Φυσική του Ανθρώπινου Σώματος. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές φυσικές αρχέςπου συνδέονται με τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος.
Μέθοδοι διδασκαλίας

Η παράδοση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών όπως:

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη
Μέθοδοι αξιολόγησης

Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση: Ερωτήσεις ανοικτής απάντησης

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Γεωργίου Ευάγγελος, Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Δημητρίου Παναγιώτης, Καραϊσκος Παντελής, Κόττου Σοφία, Λουίζη Άννη, Μαλαμίτση Ιουλία, Παπαγιάννης Παναγιώτης. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εφαρμογές των Ακτινοβολιών, Broken Ηill Publishers LTD, 2η έκδοση, 2013.
 • Cameron John R., Skofronick James G., Grant Roderick M., Φυσική του Ανθρώπινου Σώματος, Παρισιάνος Α.Ε., 2001.
 • Σημειώσεις: Διδάσκοντες μαθήματος, Μύες & Δυνάμεις, Βιοσήματα, Μηχανική των ρευστών, Αθήνα, 2018, https://eclass.uoa.gr/courses/MED684/