ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Α. Χ. Λάζαρης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής - Κ. Καλαχάνης, Δρ Φιλοσοφίας - Μ. Γιάνναρη, M.Ed.

Περιγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MED2135

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της τεχνολογικής παντοδυναμίας,  προβάλλει επιτακτικότερη από ποτέ η ανάγκη καλλιέργειας του ανθρωπιστικού πνεύματος στους/στις  φοιτ-ητές /- ήτριες των Επιστημών Υγείας με παροχή ανάλογων ερεθισμάτων σε όσ-ους/-ες είναι δεκτικ-οί/-ές σε αυτά. Η παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων ανθρωπιστικής παιδείας έχει επιχειρηθεί με επιτυχία στα προγράμματα σπουδών αρκετών ιατρικών σχολών της αλλοδαπής και στοχεύει στον γόνιμο προβληματισμό των εκπαιδευομένων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης, στην προαγωγή της ενσυναίσθησης τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ των μελλοντικών ιατρών και των ασθενών τους, καθώς και στη διαμόρφωση της ολιστικής αντίληψης για τον κάθε μελλοντικό ασθενή τους και τη νόσο του. Οι παραδόσεις και οι εκτός Σχολής δράσεις στο πλαίσιο του μαθήματος θα στρέφονται γύρω από την αξία της ζωής, τη νόσο, την ιδιότητα του γιατρού, τη σχέση γιατρού – ασθενούς και τον θάνατο, αντλώντας σχετικά

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού
Προαπαιτούμενα

Kαθώς ο χαρακτήρας του εν λόγω κατ'επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος φιλοδοξεί να είναι κατεξοχήν διαδραστικός, με την ανακοίνωση των δράσεων καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους  και του εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε νέου χειμερινού εξαμήνου, οι ενδιαφερόμεν-οι/-ες θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αξιολογούν τα θέματα των δράσεων και των μαθημάτων με το σχετικό προπαρασκευαστικό υλικό του καθενός, από τα «Έγγραφα» του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και να δηλώνουν το ενδιαφέρον και την πρόθεση συμμετοχής τους, αν όχι σε όλα,  τουλάχιστον σε 7 δράσεις ή μαθήματα, εγγραφόμεν-οι/-ες εγκαίρως στις αντίστοιχες Ομάδες Χρηστών και καταχωρώντας έτσι τις προγραμματιζόμενες διά ζώσης παρουσίες τους στις δράσεις / στα μαθήματα που επιθυμούν. Είναι ευκταίο, αν όχι αναγκαίο, οι δηλώσ-αντες/-ασες να αποστέλλουν έγκαιρα πιθανές προτάσεις τους για τις δράσεις μας και τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής του κάθε μαθήματος που θα παρακολουθήσουν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου του μαθήματος Καθ. Α. Χ. Λάζαρη ( alazaris@med.uoa.gr ).