Βιοστατιστική : Στατιστικά Μοντέλα Επιδημιολογίας

Χριστίνα Μπάμια

Περιγραφή

· Εισαγωγή στην Επιδημιολογία:

Ανασκόπηση των βασικών αρχών της Επιδημιολογίας και του σχεδιασμού επιδημιολογικών ερευνών;  ανασκόπηση των μεθόδων εκτίμησης της συχνότητας ή της επέλευσης του καταληκτικού συμβάματος-δείκτες επιπολασμού (prevalence) και επίπτωσης (incidence); Εκτίμηση της σχέσης παράγοντα κινδύνου και καταληκτικού συμβάματος ? δείκτες σχετικού κινδύνου (relative risk) και δείκτες οφειλόμενου κινδύνου (attributable risk); οι έννοιες του συγχυτικού παράγοντα (confounder) και του τροποποιητή επίδρασης (effect modifier); είδη συστηματικών σφαλμάτων (bias)

· Ανάλυση προοπτικών μελετών κοορτής (cohort studies) ? ρυθμός επίπτωσης:

 Μέθοδοι εκτίμησης του ρυθμού επίπτωσης (incidence rate) καθώς και του λόγου των ρυθμών επίπτωσης (rate ratio) σε προοπτικές μελέτες κοορτής; Διερεύνηση για την ύπαρξη συγχυτικών παραγόντων μέσω διαστρωμάτωσης (stratification) και διόρθωση (adjustment) κατά Mantel-Haenszel;  εκτίμηση του λόγου των ρυθμών επίπτωσης (rate ratio), ερμηνεία των παρα

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Μαθησιακοί Στόχοι

O κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες που διέπουν τις επιδημιολογικές έρευνες και την ανάλυσή των αντίστοιχων δεδομένων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων που παρουσιάζονται στο μάθημα καθώς και στην ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων (interpretation). 

Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη στατιστική μέθοδο, ανάλογα με το είδος της επιδημιολογικής μελέτης που θα κληθούν να αναλύσουν.  Επίσης θα πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν την ορθή χρήση στατιστικών μοντέλων σε δημοσιευμένες επιδημιολογικές εργασίες, καθώς και να αναγνωρίσουν αδυναμίες στο σχεδιασμό που μπορεί να οδηγήσουν σε συστηματικά σφάλματα. Τέλος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να διαχωρίσουν τις έννοιες του συγχυτικού παράγοντα και του τροποποιητή επίδρασης και να είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της αλληλεπίδρασης.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -