Θέματα δικαϊκής ηθικής

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

ΠΜΣ Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου / Κατεύθυνση Φιλοσοφίας του Δικαίου / Υποχρεωτικό μάθημα α΄ εξαμήνου

 

Εξετάζονται σε βάθος οι σχέσεις του δικαίου με την ηθική, καθώς και τα ηθικά και πολιτικά θεμέλια της έννομης τάξης, από την οπτική γωνία των βασικών ρευμάτων στην ηθική φιλοσοφία, με επίκεντρο τη σύγχρονη συζήτηση και τις κύριες προβληματικές της.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Περιεχόμενα

Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 0. Εισαγωγή: δίκαιο και ηθική (Π. Σούρλας - Κ. Παπαγεωργίου)

Ι.

1. Ωφελιμισμός - συνεπειοκρατία (Κ. Παπαγεωργίου)

2. Kant - δεοντοκρατία (Π. Σούρλας)

3. Αρεταϊκές θεωρίες (Β. Βουτσάκης)

ΙΙ.

4. Ηθικός σχετικισμός (Π. Σούρλας)

5. Ηθικός ρεαλισμός (Φ. Βασιλόγιαννης)

III.

6. Ορθό και αγαθό (Β. Βουτσάκης)

7. Διαδικαστικές θεωρίες (Φ. Βασιλόγιαννης)

8. Καντιανή αρετολογία (Κ. Παπαγεωργίου)

ΙV.

9. Δικαίωμα (Β. Βουτσάκης)

10. Ρεπουμπλικανισμός (Κ. Παπαγεωργίου)

11. Ευθύνη (Κ. Παπαγεωργίου)

 

            Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΙ.5 (*)

Γλωσσάριο  

αναγωγισμός: reductionism, αυτουργός: agent, γνωσιοκρατία: cognitivism, εκφρασιοκρατία: expressivism (Ayer, Stevenson, Blackburn, Gibbard), ενορασιοκρατία: intuitionism (Ross), εντολοκρατία: prescriptivism (Hare), επιγένεση:supervenience, ευαισθησία ηθική: moral sensibility (McDowell, Wiggins), θεωρίες περί πλάνης (Mackie),internalism (about reasons) (Williams), κανονιστικότητα: normativity, κατασκευοκρατία: constructivism (Korsgaard), λόγοι (προς το πράττειν): reasons (for action), ορθολογισμός κανονιστικός (Parfit, Scanlon), παρακίνηση (του αυτουργού να...): motivation, προβολοκρατία: projectivism (Blackburn), συγκινησιοκρατία: emotivism (Ayer, Stevenson), φυσιοκρατία: naturalism (Railton, Cornell Realists)  

Βιβλιογραφικές υποδείξεις

 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙIΙ.7 (*)

Βιβλιογραφικές υποδείξεις

(*) Οι παραδόσεις [ΙΙ.5 και ΙIΙ.7] βασίζονται εν μέρει στα αναρτημένα (στα έγγραφα) κεφάλαια από την υπό έκδοση μονογραφία του διδάσκοντος, Ενοράσεις και κατασκευές στην ηθική και το δίκαιο

 

Οδηγίες γιά τη μελέτη φιλοσοφικών κειμένων και την εκπόνηση εργασιών 

 

 

Σύνδεσμοι

Ανακοινώσεις