Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι & II

Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με όλο το φάσμα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Ξεκινάει από μια σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας της επιστήμης  από την οποία απορρέει η ερευνητική μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και επεκτείνεται σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον διεξαγωγής της έρευνας, το σχεδιασμό της έρευνας, τα θέματα της δεοντολογίας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, τα είδη των ερευνητικών προσεγγίσεων και τις στρατηγικές συλλογής δεδομένων. Καλύπτει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις και εκθέτει κριτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης. Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι σε θέση να συντάξουν ένα σχέδιο έρευνας.

Κωδικός: ECD248
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις