Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις Ι: Αξιοποίηση βασικών θεωρητικών εννοιών στην εκπαιδευτική πράξη

Μαρία Σφυροέρα

Περιγραφή

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Ι: Αξιοποίηση βασικών θεωρητικών εννοιών στην επαιδευτική πράξη

 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τη δυνατότητα να αξιοποιούν βασικές έννοιες των γνωστικών και κοινωνιογνωστικών θεωριών μάθησης (Piaget, Bruner, Vygotsky κ. ά). τόσο για την ανάγνωση/ερμηνεία εκπαιδευτικών καταστάσεων όσο και για τη διαμόρφωση κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης και την οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι έννοιες που θα παρουσιαστούν (αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, μάθηση με νόημα για τα παιδιά, κίνητρο, μεταβίβαση της μάθησης, γνωστική και κοινωνιογνωστική σύγκρουση, στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας, γνώσεις και δεξιότητες, γνωστικά εμπόδια, μεταγνώση, λάθος και αξιοποίησή του, ρόλος της γλώσσας στις διαδικασίες μάθησης, αλληλεπίδραση και μάθηση, διαμεσολάβηση και μάθηση) θα αναλυθούν τόσο θεωρητικά όσο και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από το χώρο της προσχολικής εκπαίδευση

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD141
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις