Εισαγωγή στην Οικονομική

Αντώνης Κάργας

Περιγραφή

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Οικονομική" έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος βασικές έννοιες των οικονομικών και να συστηματοποιήσει τη γνώση τους σε εισαγωγικά ζητήματα της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μελετηθούν βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης και θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με:

 • Εισαγωγή στην μακροοικονομική ανάλυση. Το εισόδημα της οικονομίας και η δαπάνη. Η μέτρηση του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και τα συστατικά του. Οικονομική Ευημερία. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Προβλήματα στη Μέτρηση του Κόστους Ζωής, Οικονομική Μεγέθυνση, Παραγωγικότητα και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες. Οικονομική Μεγέθυνση και Κυβερνητική Πολιτική.
 • Εισαγωγή στη μικροοικονομική ανάλυση. Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος στις ζητούμενες ποσότητες. Θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θεωρία προσφοράς. Μορφές αγοράς. Ανάλυση αγορών των συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή
Περισσότερα  

Ενότητες

Το μάθημα εισάγει στους φοιτητές στις έννοιες των οικονομικών, συμβάλλοντας στην κατανόηση των ακολούθων:

 • ποια είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την οικονομική επιστήμη,
 • τι ορίζεται ως οικονομική δραστηριότητα και τι ως οικονομία,
 • ποια η φύση και το νόημα της "αγοράς",
 • τι είναι οι παραγωγικοί συντελεστές και από που πηγάζει η σπανιότητα τους,
 • ποιες είναι οι 10 αρχές της οικονομικής,
 • ποιες οι διαφορές μεταξύ μικροοικονομικής και μακραοικονομικής ανάλυσης.

Σκοπός της Ενότητας είναι να μελετήσει τα ακόλουθα:

 • βασικές σχολές σκέψεις πάνω στην επιστήμη των οικονομικών,
 • εισαγωγή στην έννοια της αξίας των αγαθών / υπηρεσιών,
 • ανάλυση των βασικών μεθοδολογιών εργαλείων των οικονομολόγων,
 • ο ρόλος των "υποθέσεων" στην οικονομική σκέψη,
 • τα οικονομικά υποδείγματα,
 • οι οικονομολόγοι ως διαμορφωτές πολιτικής.

Η παρούσα ενότητα έρχεται να συνεισφέρει στην κατανόηση:

 • του Υποδείγματος της Αγοράς και των Υποθέσεων του,
 • των εννοιών της Ζήτησης και της Προσφοράς,
 • της διαγραμματικής απεικόνισης τους,
 • της ισορροπίας μεταξύ Ζήτησης και Προσφοράς,
 • των παραγόντων που καθορίζουν το κάθε ένα μέγεθος,
 • των μεταβολών που επαναπροσδιορίζουν την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

Σε μορφή εικόνων θα βρείτε την απάντηση στην εργασία που αφορούσε τη Ζήτηση και Προσφορά. Η απάντηση είναι όπως έχει κατατεθεί ως εργασία από συνάδελφο σας. Τα στοιχεία του έχουν κρυφτεί προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν επιθυμεί να φαίνεται το όνομα του ή όχι.

Η απάντηση δίνεται προκειμένου να κατανοήσουν όλοι τυχόν λάθη και παραλείψεις τους. Όπως είχε ειπωθεί κατά τη διδασκαλία, η Εργασία δεν είναι βαθμολογούμενη, αλλά σκοπό είχε την εξάσκηση των συμμετεχόντων.

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν:

 • η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή,
 • η ελαστική έναντι της ανελαστικής ζήτησης,
 • η πλήρως ελαστική ζήτηση,
 • η πλήρως ανελαστική ζήτηση,
 • η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την προσφορά,
 • η εισοδηματική ελαστικότητα.

Λυμένες Ασκήσεις για τη Ζήτηση και την Προσφορά

Μέσα από ένα παράδειγμα οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τις έννοιες και την πρακτική εφαρμογή από:

 • την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων,
 • το Απόλυτο Πλεονέκτημα,
 • Το Συγκριτικό Πλεονέκτημα,
 • την αναγκαιότητα του Διεθνούς Εμπορίου.

Η Ενότητα 6 έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο της Μακροοικονομίας, παρέχοντας ουσιώδεις γνώσεις στα αντικείμενα:

 • του ρόλου του κράτους στην Οικονομία της Αγοράς,
 • των βασικών συνιστωσών της οικονομικής δραστηριότητας σε μία οικονομία,
 • στην έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
 • στον τρόπο υπολογισμού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
 • στη διαφορά μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού Α.Ε.Π.,
 • στη σημασία του πραγματικού Α.Ε.Π. για τη μελέτη χωρών και φαινομένων,
 • στην έννοια του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.
 • στην κατανόηση της γραφικής απεικόνισης του Α.Ε.Π.,
 • στην έννοια του Δυνητικού Α.Ε.Π.,
 • στους περιορισμούς του Α.Ε.Π. ως μέτρο κοινωνικής ευημερίας.

Στην Ενότητα 7 οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με τα ζητήματα που αφορούν:

 • τι είναι η ανεργία,
 • πως αποτυπώνεται και πως απεικονίζεται γραφικά,
 • τι κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα δημιουργεί η ανεργία,
 • ποια ζητήματα θέτει η ανεργία στους διαμορφωτές οικονομικής πολιτικής,
 • ποιες οι δημογραφικές τάσεις της ανεργίας στην Ελλάδα,
 • ποιοι δείκτες μας επιτρέπουν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την ανεργία και την απασχόληση,
 • ποιοι οι διαφορετικοί τύπου ανεργίας,
 • μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας,
 • προσφορά και ζήτηση ανεργίας.

Στην Ενότητα αυτή οι φοιτητές θα ασχοληθούν με ζητήματα που σχετίζονται με:

 • τον πληθωρισμό,
 • τον αποπληθωρισμό,
 • τις συνέπειες τους στην οικονομία και την κοινωνία,
 • τα διαφορετικά είδη πληθωρισμού,
 • τα μέσα πολιτικής για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού,
 • μεθοδολογικά ζητήματα υπολογισμού του πληθωρισμού,
 • τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή / το Καλάθι της Νοικοκυράς,
 • το πρόβλημα της Αμεροληψίας,
 • τον Αποπληθωριστή του Α.Ε.Π.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με:

 • την έννοια του χρήματος,
 • ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος,
 • τι ρόλο παίζει η "πίστη" στο τραπεζικό σύστημα,
 • ποιες οι λειτουργίες του χρήματος,
 • ποιος ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας,
 • ποιος ο ρόλος των Εμπορικών Τραπεζών,
 • ποιος "δημιουργεί" χρήμα,
 • πως "δημιουργείται" το χρήμα,
 • ζήτηση και προσφορά στην αγορά χρήματος,
 • το μοντέλο της Αγοράς με την προσθήκη του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Στην Ενότητα 10 οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες της Οικονομικής Μεγέθυνσης. 

Οι φοιτητές του μαθήματος καλούνται να εξοικειωθούν με τον Τέλειο Ανταγωνισμό και της ιδιαίτερότητες που ισχύουν σε αυτόν.

Για προσωπική σας εξάσκηση απαντήστε στις Ερωτήσεις που ακολουθούν. Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές θέλετε το τεστ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ΔΕΝ θα βαθμολογηθεί και ΔΕΝ θα μετρήσει στο τελικό αποτέλεσμα. 

Σκοπός είναι η δική σας εξάσκηση.

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

Ημερολόγιο