Φυσική Ι (Μηχανική)

Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας

Περιγραφή

Δυναμική υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική υλικού σημείου: Ευθύγραμμη κίνηση, Καμπυλόγραμμη κίνηση, Σχετική κίνηση. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Πρόβλημα δύο σωμάτων. Κίνηση σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα. Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα, Κύλιση, Στροφορμή, Ροπή και μηχανικές Ταλαντώσεις. Ωστικές δυνάμεις, Κρούσεις, Κινούμενα συστήματα αναφοράς (κίνηση σε μη αδρανειακό σύστημα και εφαρμογές). Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας (όρια κίνησης, μελέτη σημείων ισορροπίας με τη μέθοδο των διαταραχών και διαγράμματα φάσεων, αρμονικός ταλαντωτής). Κεντρικές δυνάμεις (κυκλικές τροχιές, δυνάμεις ως συνάρτηση της απόστασης, νόμοι Kepler). Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης.

Ενότητες

Θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, ελεύθερη πτώση, διανυσματική ανάλυση, κίνηση σε δύο διαστάσεις, κίνηση βλημάτων, ομαλή κυκλική κίνηση, εφαπτομενική και ακτινική επιτάχυνση, σχετική ταχύτητα και σχετική επιτάχυνση.

Δύναμη, μάζα, δύναμη της βαρύτητας και βάρος, δυνάμεις τριβής, οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα, ομαλή κυκλική κίνηση, μη ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση σε επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς, κίνηση υπό την παρουσία δυνάμεων αντίστασης.

Έργο σταθερής δύναμης, έργο μεταβαλλόμενης δύναμης, συντηρητικές και μη συντηρητικές δυνάμεις, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, θεώρημα έργου – κινητικής ενέργειας, μη απομονωμένα συστήματα, απομονωμένα συστήματα, διατήρηση της ενέργειας.

Ορμή, απομονωμένο σύστημα, μη απομονωμένο σύστημα, κρούση σε μία διάσταση, κρούση σε δύο διαστάσεις, συστήματα πολλών σωματιδίων, παραμορφώσιμα συστήματα, πρόωση.

Μεγέθη περιστροφικής κίνησης, συσχέτιση περιστροφικής και μεταφορικής κίνησης, κινητική ενέργεια περιστροφής, ροπή αδρανείας, ροπή, 2ος Νόμος του Νεύτωνα για την περίπτωση της περιστροφής, ενέργεια και περιστροφική κίνηση, κύλιση, στροφορμή, μη απομονωμένο σύστημα, απομονωμένο σύστημα, γυροσκοπική κίνηση.

Συνθήκες ισορροπίας, κέντρο βάρους, ελαστικές ιδιότητες στερεών.

Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας, επιτάχυνση της βαρύτητας και βαρυτικές δυνάμεις, το βαρυτικό πεδίο, οι νόμοι του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών.

Κίνηση σωματιδίου προσαρτημένο σε ελατήριο, απλή αρμονική κίνηση, αρμονικός ταλαντωτής, το εκκρεμές , φθίνουσες ταλαντώσεις, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, κύματα , διάδοση, μοντέλα ανάλυσης, ενέργεια κυμάτων, η γραμμική εξίσωση κύματος.

Ημερολόγιο