ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Περιγραφή

Σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές.  Ειδικές φασματοσκοπικές τεχνικές (ICP, XRF, κλπ). Τεχνικές συνδυασμού (hyphenated techniques). Μη καταστρεπτική ανάλυση (χαρακτηρισμός επιφανειών, ειδικές μικροσκοπίες). Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού. Αυτοματοποιημένη ανάλυση. Ανοσοχημικές τεχνικές