Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγραμματισμός (302)

Μαρία Λουκά

Περιγραφή

Θεωρία    4 ώρες/εβδομάδα

 

Μέρος I :      Προγραμματισμός

Εισαγωγή :  Εισαγωγή στη Matlab: δομή ενός Matlab προγράμματος,  Διανύσματα και Πίνακες,  εντολή καταχώρησης, λογικές παραστάσεις, βασικές συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Απλά προγράμματα. Εντολές επιλογής. Εντολές επανάληψης. Συναρτήσεις: Συναρτήσεις που Επιστρέφουν μία τιμή, Ορισμός Συναρτήσεων με Παραμέτρους, Πίνακες, Απαριθμητοί τύποι δεδομένων, Γραφικές Παραστάσεις, Δομές δεδομένων, Αρχεία Κειμένου. 

 

Μέρος IΙ :  Αριθμητικές Μέθοδοι     

Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων (μέθοδος του σταθερού σημείου, Newton-Raphson). Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων (άμεσοι και επαναληπτικές). Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων.  Παρεμβολή (Langrange, Διηρημένες διαφορές).  Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων.

 

Εργαστήριο    1 τμήμα,  2 ώρες/εβδομάδα

Προγραμματισμός σε γλώσσα Ma

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις