Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγραμματισμός (302)

Νικόλαος Μισυρλής, Φίλιππος Τζαφέρης

Περιγραφή

Θεωρία    4 ώρες/εβδομάδα

 

Μέρος I :      Προγραμματισμός

Εισαγωγή :  Ιστορική αναδρομή,  η δομή ενός υπολογιστή, το λογισμικό. Εισαγωγή στη C: δομή ενός C προγράμματος, το αλφάβητο της C, δηλώσεις,  εντολή καταχώρησης, λογικές παραστάσεις, βασικές συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Απλά προγράμματα. Εντολές επιλογής. Εντολές επανάληψης. Συναρτήσεις: Συναρτήσεις που Επιστρέφουν μία τιμή, Ορισμός Συναρτήσεων με Παραμέτρους, Δείκτες, κλήση με τιμή και η κλήση με αναφορά. Απαριθμητοί τύποι δεδομένων. Πίνακες.  Δομές. Αρχεία Κειμένου.  Δυαδικά Αρχεία.  

 

Μέρος IΙ :  Αριθμητικές Μέθοδοι     

Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων (μέθοδος του σταθερού σημείου, Newton-Raphson). Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων (άμεσοι και επαναληπτικές). Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων.  Παρεμβολή (Langrange, Διηρημένες διαφορές).  Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορ

Περισσότερα  
Κωδικός: CHEM142
Σχολή - Τμήμα: Χημείας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο