Θερμότητα

Βασικές υποενότητες που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι:

α) Αναφορά στις σχετικές έννοιες,

β) Ιστορική αναδρομή,

γ) Ιδέες των μαθητών/τριών για τη θερμότητα, τη θερμοκρασία και τους καλούς και κακούς αγωγούς των σωμάτων,

δ) Προτάσεις για τη διδασκαλία ορισμένων βασικών εννοιών (για τη Θερμική αγωγιμότητα και τη Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή).