Μηχανική (Κίνηση και δύναμη)

Βασικές υποενότητες που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι:

α) Αναφορά στις σχετικές έννοιες,

β) Ιστορική αναδρομή,

γ) Ιδέες των μαθητών/τριών για τη δύναμη και την κίνηση,

δ) Προτάσεις για τη διδασκαλία ορισμένων βασικών εννοιών (για τον 1ο Νόμο του Νεύτωνα και την Ελεύθερη πτώση των σωμάτων).