Η διερευνητική μάθηση

Η διερευνητική μάθηση – Η μάθηση μέσω μικρών ερευνών στο μάθημα των φυσικών επιστημών: Οι επιστημονικές διαδικασίες

Στη θεματική αυτή ενότητα αναλύεται (μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων) ο τρόπος άσκησης των μαθητών/τριών σε επιστημονικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια οποιουδήποτε είδους διερεύνησης. Τέτοιες διαδικασίες είναι: α) η παρατήρηση, β) η ταξινόμηση, γ) η επιλογή ερωτήματος προς διερεύνηση, δ) ο προσδιορισμός των μεταβλητών, ε) οέλεγχος των μεταβλητών, στ) οι προβλέψεις, ζ) η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, η) η συλλογή των δεδομένων, θ) η καταγραφή των δεδομένων, ι) η «ανάγνωση» και ερμηνεία των δεδομένων, κ) η εξαγωγή συμπερασμάτων και λ) η αξιολόγηση.