Τα μοντέλα διδασκαλίας στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Στη συγκεκριμένη ενότητα μελετώνται τα ακόλουθα μοντέλα:

α) Το παραδοσιακό μοντέλο μεταφοράς της γνώσης,

β) Το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης, και

γ) το μοντέλο της κονστρουκτιβιστικής μάθησης

Μελετώνται οι θεωρητικές αρχές που τα διέπουν και αναφέρονται οι φάσεις διδασκαλίας τους.