Οι ιδέες μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύονται ερωτήματα όπως τα παρακάτω:

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου;

Γιατί οι μαθητές έχουν εναλλακτικές ιδέες;

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εναλλακτικών ιδεών;

Πώς επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών σε ιδέες συμβατές με την επιστημονική γνώση σύμφωνα με το μοντέλο της εννοιολογικής αλλαγής;

Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σε σχέση με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών του ώστε να μπορεί να τις αντιμετωπίσει;