Παρουσίαση MQTT (2021 - 2022)

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, παρουσιάστηκε το μοντέλο publish - subscribe και το πρωτόκολλο μηνυμάτων MQTT. Τέλος, αναφέρθηκαν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία: mosquitto για τον broker, Εclipse paho JAVA client και Android, για τα JAVA client και android, αντίστοιχα.

Διαφάνειες

Lecture_ΜQTT.pdf
Παρουσίαση MQTT
Παρουσίαση MQTT

Υλικό αναφοράς

sg248054.pdf

Μελετήστε το 1ο και 2ο κεφάλαιο.

Διάλεξη 2020 - 2021

Lecture_ΜQTT.pdf
Εισαγωγή στo MQTT

3 Νοε. 2020

Διάλεξη 2019 - 2020

MQTT 1

Διαλέξεις 2018 - 2019

Παρουσίαση MQTT (α τμήμα)
Παρουσίαση MQTT (β τμήμα)