Χημεία Υλικών

Ενότητες

Πολυμερικά υλικά

Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω γνωστικά πεδία: 1. Πολυμερικά Νανοσωματίδια α. Νανοαντιδραστήρες β. Νανοδοχεία και γ. Νανομεταφορείς που σχηματίζονται από αμιγώς πολυμερικά υλικά 2. Νανοσύνθετα (Υβριδικά) Υλικά: α. Πολυμερή/Ανόργανα Νανοσωματίδια (Au, Ag, SiO2, CdSe, CdTe, Fe3O4, Fe2O3) β. Πολυμερή/Επίπεδα Aνόργανα Υποστρώματα (clay, mica) γ. Πολυμερή/Αλλοτροπικές μορφές Άνθρακα (Fullerenes, Carbon Nanotubes, Graphene and Graphene Nanoribbons)