Περιεχόμενο Μαθήματος1ο μάθημα:

Έναρξη μαθήματος.

Ενημέρωση των φοιτητών για τους στόχους και το περιεχόμενο, τις γνωστικές ενότητες και τα διδακτικά συγγράμματα, τον τρόπο διδασκαλίας και τον τρόπο συμμετοχής τους στο μάθημα, τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο αξιολόγησής τους.

 

2ο μάθημα:

Η Παιδαγωγική ως τέχνη, ως επιστήμη και ως ιδεολογία (Η προεπιστημονική Παιδαγωγική – η επιστημονική Παιδαγωγική – Επιστήμες και κλάδοι της Αγωγής – η επιστημονική υπόσταση της Παιδαγωγικής)

 

3ο μάθημα:

Βασικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής (η έννοια της Αγωγής)

 

4ο μάθημα:

Βασικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής (Εκπαίδευση – Κοινωνικοποίηση – Διδασκαλία – Μάθηση – Μόρφωση – Παιδεία) και οι μεταξύ τους σχέσεις

 

5ο μάθημα:

Σκοποί και στόχοι της αγωγής (Η έννοια του σκοπού – Ιδεώδη, γενικοί σκοποί, ειδικοί στόχοι – Άλλες διαβαθμίσεις των σκοπών της αγωγής – Προβληματισμοί σε σχέση με τους σκοπούς της αγωγής στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων)

 

6ο μάθημα:

Περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων (Προσανατολισμοί των αναλυτικών προγραμμάτων και περιεχόμενο σπουδών – Κριτήρια για την επιλογή του περιεχομένου – Τρόποι οργάνωσης του περιεχομένου)

 

7ο μάθημα:

Παράγοντες και μέσα της αγωγής - Η σχέση θεωρίας και πράξης

 

8ο μάθημα:

Η Μεθοδο-κεντρική και η παιδο-κεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας

 

9ο μάθημα:

Η Γνωσιο-κεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας

 

10ο μάθημα:

Η Κοινωνιο-κεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας

 

11ο μάθημα: Παρουσίαση εργασιών φοιτητών (α' κύκλος)

 

12ο μάθημα: Παρουσίαση εργασιών φοιτητών (β' κύκλος)

 

13ο μάθημα: Αξιολόγηση του μαθήματος

 

Συνιστώμενη ΒιβλιογραφίαΔυνατότητα ελεύθερης επιλογής και δωρεάν διάθεσης ενός από τα κάτωθι διδακτικά συγγράμματα:

1. Ηλ. Ματσαγγούρα,  Παιδαγωγικο-διδακτικά. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός, 2009

2. Σπ. Κρίβα, Παιδαγωγική Επιστήμη. Βασική Θεματική. Αθήνα: Γ. Δαρδανός , 2007