Περιεχόμενο μαθήματος Εργαστηρίου Φυσικής Ι

Περιεχόμενο μαθήματος

Διεξέγεται στο 1ο εξάμηνο και ανήκει στα Υποχρεωτικά μαθήματα.

Αποτελείται από τρία μέρη: Τις Εισαγωγικές Διαλέξεις και 2 κύκλους των 3 ασκήσεων. Με το πέρας του 1ου κύκλου γίνεται γραπτή εξέταση στο περιεχόμενο του. Ο βαθμός του 1ου κύκλου προκύπτει κυρίως (80%) από αυτή την εξέταση και τη προφορική εξεταση και γραπτή εργαστηρίου προκύπτει από το μέσο όρο των 2 κύκλων. Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν εγκατεστημένες ασκήσεις σε 5-πλότητα με 2 άτομα/άσκηση, δηλαδή 10 άτομα (ενίοτε υπάρχει και 11ο άτομο). Η διαδοχή των ασκήσεων είναι κυκλική με τον ίδιο Επιβλέποντα. Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικής Ι είναι ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, του Τομέα Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής. Τηλ. 210 727-6885 και το e-mail: stiliaris@phys.uoa.gr.

 

3465