Εξεταστέα ύλη
- Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 - 11:46 π.μ. -

α. ὁλες οι σημειώσεις εισαγωγής στη βυζαντινή φιλολογία που υπάρχουν στα έγγραφα.

β. Από το βιβλίο Ι. Πολέμης-Ε. Μίνεβα, Βυζαντινά υμνογραφικά και αγιολογικά κέιμενα, οι σελίδες 17-28 και 39-52