μάθημα σήμερα
- Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 - 8:38 π.μ. -

Λόγω απεργιας το μάθημ ασήμερα θα γίνει διαδικτυακά παό τον ακόλουθο σύνδεσμο

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mc82b041e3363023b809659e9e8742864