ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013Γ)

Ρίκα Ρομποπούλου

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση και εμπέδωση καθημερινού λεξιλογίου, η κατάκταση δεξιότητας επικοινωνίας σε καθημερινό επίπεδο, και συγκεκριμένα η κατανόηση αλλά και η παραγωγή καθημερινού προφορικού λόγου

Ημερολόγιο