Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (ΨΧ126)

Ελένη Βούσουρα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές για το εγχείρημα της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Στο πλαίσιο των διαλέξεων αναπτύσσονται μια σειρά από θέματα, όπως η προσέγγιση του υπό διαπραγμάτευση στην εργασία ζητήματος, η ανάλυσή του σε παραμέτρους που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας για την ολοκληρωμένη παρουσίασή του, η καταγραφή και τεκμηριωμένη θεμελίωση ερευνητικών ερωτημάτων, η αναζήτηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών, και η εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούνται στην ακαδημαϊκή γραφή. Δίνονται, επίσης, οδηγίες για τον τρόπο συγγραφής (στάδια), το ύφος γραφής και τη δομή της εργασίας ανάλογα με τη φύση της (αν πρόκειται για εργασία ανασκόπησης ή εμπειρική έρευνα), ενώ παράλληλα παρουσιάζεται το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών και το στυλ μορφοποίησης της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος συνιστάται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το τέταρτο έτ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού