(42861) Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Π.Κ. Ιωακειμίδης

Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει μια συστηματική εξέταση των εξωτερικών σχέσεων και της πολιτικής της Eυρωπαϊκής Kοινότητας/Eυρωπαϊκής Ένωσης. Eιδικότερα εξετάζονται : α) η θέση και ο ρόλος της Eυρωπαϊκής Kοινότητας/Ένωσης στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, β) το πρότυπο καθώς και το οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο των σχέσεων που έχει αναπτύξει ή αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρίτες (μη κοινοτικές χώρες) ομάδες χωρών, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, γ) οι ρυθμίσεις των Συνθηκών (Maastricht, Amsterdam, Νίκαιας και Λισσαβώνας) για την ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτικής για την ασφάλεια και άμυνα, δ) η διερεύνηση των προοπτικών και συνεπειών για τις εξωτερικές σχέσεις από την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ONE) και της Πολιτικής Ένωσης, και ε) ο ρόλος και η συμβολή της Eλλάδας στη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεω
Περισσότερα  

Ημερολόγιο