Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Σεναρίων Διδασκαλίας με την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Ιγνάτιος Καράμηνας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια του διαδικτύου και των εκπαιδευτικών λογισμικών και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Θεωρητικό Μέρος
1. Το σενάριο διδασκαλίας στη διδακτική πράξη: Εννοιολογική αποσαφήνιση- Σχέση με ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
2.  Δομή σεναρίου διδασκαλίας.
3.  Διδακτικές και Παιδαγωγικές αρχές συγγραφής σεναρίων διδασκαλίας.
4.  Μεθοδολογία ένταξης του σεναρίου διδασκαλίας στη διδακτική πράξη.
5.  Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση σεναρίου διδασκαλίας στη σχολική τάξη

Πρακτικό Μέρος

Το Πρακτικό Μέρος περιλαμβάνει την εφαρμογή στο Εργαστήριο Πληροφορικής όσων επεξεργάστηκαν οι φοιτητές σε θεωρητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές σε ομάδες με κατάλληλη καθοδήγηση ασκούνται στη δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας.
Ειδικότερα, το πρακτικό  μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει:
1.  Επίδειξη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις