Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία

Κλήμης Ναυρίδης ( Μ. Νικολακοπούλου- Λ. Μιχαλίτση)

Περιγραφή

Η κλινική κοινωνική ψυχολογία είναι ένα από τα νεώτερα ρεύματα της κοινωνικής ψυχολογίας. Η ιδιαιτερότητά της έχει να κάνει τόσο με τη μέθοδο όσο και με το πεδίο του επιστημονικού της ενδιαφέροντος. Ο όρος κλινική, ο οποίος παραπέμπει ευθέως στον ιατρικό χώρο, χαρακτηρίζει και τη μέθοδο που υιοθετείται από το συγκεκριμένο κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας, μέθοδο που συνακόλουθα είναι κατεξοχήν παρεμβαίνουσα, συνδυάζοντας την έρευνα με τη δράση. Στο πλαίσιο της κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας αναπτύσσεται ειδικότερα μια θεωρητική προβληματική αναφορικά με τη σχέση υποκειμένου/αντικειμένου και τη δι-υποκειμενικότητα, ενώ το υποκείμενο εκλαμβάνεται υπό τη διπλή του ιδιότητα: ως υποκείμενο του ασυνειδήτου και ως κοινωνικό υποκείμενο. Οι επί μέρους τεχνικές που χρησιμοποιούνται, οι οποίες και θα εξεταστούν αναλυτικά στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, είναι η κλινικού τύπου ερευνητική συνέντευξη, οι αφηγήσεις ζωής, η παρατήρηση και η παρέμβαση. Η κλινική κοινωνική ψυχολογία ασχολείται κυρίως με 

Περισσότερα  

Ημερολόγιο