Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών

Φωτεινή Πολυχρόνη

Περιγραφή

 Σκοπός του μαθήματος είνια η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό λόγο. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει την ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών ανάμεσα σε άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, την συννοσηρότητα με τη ΔΕΠΥ και τις γλωσσικές διαταραχές και τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών  με βάση το βιολογικό, το γνωστικό και το ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  Εννοιολογικός προσδιορισμός και ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών.  Αιτιολογικά μοντέλα και ερμηνευτικά μοντέλα. Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών στο γνωστικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό τομέα: Δυσκολίες στην ανάγνωση, στην κατανόηση, στην ορθογραφία, στην παραγωγή γραπτού  λόγου και στα μαθηματικά. Μεταγνωστικές δυσκολίες. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Μεθοδολογία και μέσα αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών. Ο ρόλος του ψυχολόγου ως μέλος της διεπιστημονική

Περισσότερα  

Ημερολόγιο